Đăng ký đơn giản chỉ với 3 phút!

Đăng xuất

Bạn có một đơn ứng tuyển chưa hoàn thành.
  1. Trang đầu tiên
  2. Công việc nổi bật
  3. Danh Sách Các Tính Năng Đặc Biệt
  4. Visa kĩ năng đặc định(Ngành sản xuất nguyên liệu thô・Ngành sản xuất máy móc・Ngành nghề liên quan đến thông tin điện tử, điện khí)

Visa kĩ năng đặc định(Ngành sản xuất nguyên liệu thô・Ngành sản xuất máy móc・Ngành nghề liên quan đến thông tin điện tử, điện khí)

Visa kĩ năng đặc định(Ngành sản xuất nguyên liệu thô・Ngành sản xuất máy móc・Ngành nghề liên quan đến thông tin điện tử, điện khí)

  1. Trang đầu tiên
  2. Công việc nổi bật
  3. Visa kĩ năng đặc định(Ngành sản xuất nguyên liệu thô・Ngành sản xuất máy móc・Ngành nghề liên quan đến thông tin điện tử, điện khí)